Przeczytaj regulamin:

Open Finance SA

ul. Przyokopowa 33   
01-208 Warszawa 
tel. 22 427 47 00
fax 22 276 20 75
e-mail: kontakt@open.pl

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196186, NIP 5213280836, REGON 015672908, której kapitał zakładowy wynosi 543.566,63 zł tel.(opłacony w całości).

Współpraca z Open Finance

marketing: marketing@open.pl

produkty bankowe: banki@open.pl

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO Open Finance SA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Open Finance SA" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "Open Finance ", w ramach którego Open Finance SA zamieszcza informacje z zakresu tematyki finansowej, bankowej i ekonomicznej.

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Open Finance SA" sformułowania oznaczają: Open Finance - oznacza firmę Open Finance SA, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami. Serwis - oznacza Serwis Tematyczny Open Finance, poświęcony tematyce finansowej, bankowej i ekonomicznej. Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Open Finance SA" materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny. Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji. Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. Open Finance SA zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
- MS Internet Explorer od 5.0,
- Firefox od 1.0.
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA Open Finance S.A.

Open Finance SA zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego Open Finance SA" oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Open Finance SA oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Open Finance SA nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Open Finance:
• w zakresie niezbędnym do oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Open Finance S.A., w szczególności w ramach pośrednictwa Open Finance S,A. polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej oraz prezentowania ofert ubezpieczeniowych;
• w celu przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
• w celu ich udostępnienia w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, kod pocztowy, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi Open Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33, w celach marketingowych, w tym oferowania produktów podmiotów współpracujących z Open Brokers S.A., w szczególności w ramach prowadzonego przez Open Brokers pośrednictwa ubezpieczeniowego;
• w celu ich udostępniania w zakresie obejmującym imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje dotyczące preferowanego produktu/usługi dla realizacji celów marketingowych, w tym oferowania produktów i usług m.in. podmiotów współpracujących z Home Broker S.A. w związku z wykonywanym przez Home Broker S.A. pośrednictwem nieruchomościowym.
2. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą być udostępnione Home Broker S.A. oraz Open Brokers S.A., a także innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
3. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres kontakt@open.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
4. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (kontakt@open.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
5. Wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Open Finance, w trosce o jakość usług, są rejestrowane

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Open Finance SA oraz pod adres e-mail kontakt@openfinance.pl .
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na kontakt@openfinance.pl).
5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Open Finance SA zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
6. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
7. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny.