ZABEZPIECZENIE KREDYTU

kredyt-firmowy-03

Zabezpieczenie kredytu firmowego:

  • hipoteka na nieruchomości,
  • zastaw,
  • przewłaszczenie,
  • weksel własny,
  • poręczenie wekslowe,
  • blokada środków na rachunku,
  • kaucja,
  • cesja wierzytelności.
  • ruchomości,
  • kontrakt.

Zabezpieczenie nie jest wymagane w wypadku, kredytów obrotowych, kredytów gotówkowych, pożyczek.

Dodatkowa możliwość zabezpieczenia kredytu

Gwarancja de minimis 

Jest to rządowy program wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Program pełni rolę zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę, jeżeli zobowiązanie nie zostanie spłacone w terminie. Gdy zaistnieje taka sytuacja, spłatę kredytu przejmuje gwarant. Kredytobiorca musi zwrócić brakujące środki gwarantowi na jego warunkach.

Dzięki gwarancji przedsiębiorca z krótszą historią kredytową zyskuje dostęp do finansowania swojej działalności za pomocą kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dodatkowo kredytobiorca potrzebuje jako zabezpieczenia mniejszego majątku, niż gdyby zdecydował się na kredyt bez gwarancji de minimis.

Kredytobiorca zyskuje większą swobodę w dysponowaniu własnym majątkiem. Dotyczy to też części będącej elementem gwarancji – przedsiębiorca nie musi zastawiać tego majątku.

Więcej szczegółowych informacji u doradcy finansowego Open Finance oraz na stronie http://www.deminimis.gov.pl