DOKUMENTY

Znajdziemy dla Ciebie kredyt jaki chcesz.

W przypadku ubiegania się o kredyt przeznaczony na sfinansowanie celów mieszkaniowych, na początku należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość Wnioskodawcy, a więc: dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości, książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn w wieku poborowym).

Pozostałe dokumenty wymagane przez kredytodawcę można podzielić na dwie zasadnicze grupy.

  1. Pierwsza grupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i ma na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych.
  2. Druga grupa dokumentów dotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu, Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz, na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów, podjąć decyzję co do możliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na danej nieruchomości.

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:

W przypadku umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów, najczęściej każdy Bank posiada swój druk bankowy, który powinien wypełnić  Pracodawca. Często bez względu na źródło uzyskiwanych dochodów zostaniesz też poproszony o wyciąg bankowy z rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopię rocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

W przypadku pozostałych źródeł uzyskiwania dochodów katalog wymaganych przez poszczególne Banki dokumentów jest zróżnicowany. Jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy-zlecenia bądź umowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą oraz przedłożyć rachunki za wykonane usługi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP. Bank będzie najczęściej też wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank chce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu Bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to w Banku musisz przedłożyć decyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy na bieżący rok.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

W przypadku zakupu nieruchomości, bez względu na to, czy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym czy rynku wtórnym, Bank będzie chciał zapoznać się z umową przedwstępną zakupu danej nieruchomości. Jeśli nieruchomość ma ustanowioną księgę wieczystą, to potrzebny jest aktualny odpis z nej. Odpis uzyskasz we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie wieczystoksięgowym. Należy Zbywcę nieruchomości poprosić również o akt notarialny bądź inny dokument na podstawie którego Zbywca nabył daną nieruchomość. Jeśli chcesz zakupić mieszkanie, które jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu i mieszkanie nie ma jeszcze ustanowionej księgi wieczystej, to postaraj się o zaświadczenie ze spółdzielni potwierdzające, że nie ma żadnych przeciwwskazań do założenia KW. Dobrze też, jeśli Zbywcę od razu również poprosisz, aby uzyskał zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych.


Jeśli zdecydujesz się na zakup mieszkania budowanego przez dewelopera, to oprócz umowy przedwstępnej zakupu będziesz musiał dostarczyć do Banku dokumenty dotyczące reprezentacji dewelopera, np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwa, prawomocne pozwolenie na budowę, odpis z Księgi Wieczystej gruntu, na którym odbywa się budowa oraz oświadczenie dewelopera o postępie prac budowlanych, wpłaconych zaliczkach i planowanym terminie ukończenia prac.