Pożyczka hipoteczna - dokumenty

Najniżej oprocentowana gotówka.

W przypadku ubiegania się o pożyczkę hipoteczną przeznaczoną na dowolny cel konsumpcyjny trzeba dysponować nieruchomością, którą można przedstawić w Banku jako zabezpieczenie spłaty kredytu. Nieruchomość powinna mieć uregulowany stan prawny oraz powinna być wolna od obciążeń, tzn. nie powinny być ustanowione na niej służebności na rzecz osób trzecich oraz nie powinno być wpisanej hipoteki na rzecz innego Banku.

Starając się o kredyt, należy przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak: dowód osobisty oraz przeważnie drugi dokument tożsamości, książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn w wieku poborowym). Pozostałe dokumenty wymagane przez Kredytodawcę można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa dokumentów odnosi się do sytuacji finansowej Kredytobiorcy i ma na celu potwierdzenie źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów oraz posiadanych zobowiązań wobec innych instytucji finansowych. Druga grupa dokumentów dotyczy nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki. Bank będzie chciał potwierdzić jej stan prawny oraz na ich podstawie podjąć decyzję co do możliwości udzielenia kredytu i zabezpieczenia się na nieruchomości.

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów:

W przypadku umowy o pracę należy przedstawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów. Zazwyczaj Bank posiada swój druk bankowy, który wypełnić powinien Pracodawca. Często bez względu na źródło uzyskiwanych dochodów zostaniesz też poproszony o wyciąg bankowy z rachunku osobistego, wyciąg z posiadanych kart kredytowych oraz kopię rocznego zeznania podatkowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.

W przypadku pozostałych źródeł uzyskiwania dochodów katalog wymaganych przez poszczególne Banki dokumentów jest zróżnicowany. Jeśli uzyskujesz dochód z tytułu umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, będziesz musiał przedstawić przede wszystkim aktualne i podpisane w ostatnich miesiącach umowy ze zleceniodawcą oraz przedłożyć rachunki za wykonane usługi.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy przedstawić dokumenty rejestrowe firmy, czyli wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP. Bank będzie najczęściej też wymagał zaświadczenia o niezaleganiu w odprowadzaniu  podatku do Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank chce też uzyskać potwierdzenie wysokości dochodu z tytułu prowadzonej działalności. Dokumenty, jakich w tym celu Bank będzie wymagał, uzależnione są od formy rozliczania się Twojej firmy z Urzędem Skarbowym. Jeśli prowadzisz działalność na zasadach ogólnych, to przygotuj książkę przychodów i rozchodów oraz ostatnie roczne zeznanie podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym. Niekiedy możesz być poproszony o dostarczenie zeznań podatkowych za wcześniejsze lata. Jeśli natomiast rozliczasz się w formie karty podatkowej, to w Banku musisz przedłożyć decyzję dotyczącą ustalenia stawki karty podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy na bieżący rok.

Dokumenty dotyczące nieruchomości:

Najważniejszym dokumentem, który musisz przygotować, jest aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Odpis uzyskasz we właściwym dla położenia nieruchomości sądzie wieczystoksięgowym. Najlepiej, jeśli odpis nie będzie starszy niż 1 miesiąc. Bank może również poprosić do wglądu o dokument, na podstawie którego nabyłeś prawo własności do nieruchomości, czyli np. akt notarialny. Należy także mieć na uwadze, że Bank będzie wymagał wyceny nieruchomości sporządzonej przez Rzeczoznawcę Majątkowego.